Broskolan

Broskolan är en grundsärskola (inriktning träning) som riktar sig mot elever inom autismspektrum och utvecklingsstörning i skolåren F- 6.I dagsläget läser eleverna enligt kursplan ämnesområden (kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter, verklighetsuppfattning och estetisk verksamhet).

Var elev har individuellt satta mål i  en individuell utvecklingsplan (IUP) som utformas i samråd med vårdnadshavaren.Personalen närmast eleven lägger upp en plan där elevens lärande utmanas i balans med elevens egna förutsättningar. Detta läsår är 10 elever mottagna.

Skolans profil är att via tydliggörande pedagogik skapa struktur och kontinuitet som ger en viktig plattforn för inlärning och utveckling. Stor vikt läggs vid aktiviteter som syftar till att öka elevens självständighet och möjlighet till kommunikation  samt möjlighet till påverkan och val i situationer som är hanterbara och samtidigt utvecklande för eleven. Vi använder natur och utemiljö mycket i undervisningen, både närliggande miljö och olika friluftsområden. Andra aktiviteter som sker veckovis är idrott, bad och musik.

Vi har en egen anpassad lokal som ligger i direkt anslutning till Solbergaskolan och har därmed möjlighet till inkludering, både med Mockasinens grundsärskola och med Solbergaskolans grundskola. Vi är en heldagsskola där fritids (barnomsorg) bedrivs i samma lokaler där eleverna vistas under skoldagen. Vår personal består av utbildade specialpedagoger, förskollärare och elevassistenter. Broskolan har tillsammans med Mockasinen ett gemensamt elevhälsoteam bestående av biträdande rektorer, skolsjuksköterska och arbetsterapeut.

Dela:
Kategorier: